Kostal

Kostal PIKO 4.2 three-phase

Inverter without transformer,, 1 MPPT, display, MC4 con...

Kostal PIKO 4.6 three-phase

Inverter without transformer,, 2 MPPT, display, MC4 con...

Kostal PIKO 5.5 three-phase

Inverter without transformer, 2 MPPT, display, MC4 conn...

Kostal PIKO 7.0

Inverter without transformer, three-phase, 2 MPPT, disp...

Kostal PIKO 8.5

Inverter without transformer, three-phase, display, MC4...

Kostal PIKO 10.0

Inverter without transformer, three-phase, 2 MPPT, disp...

Kostal PIKO 12.0

Inverter without transformer, three-phase, 2 MPPT, disp...

Kostal PIKO 15.0

Inverter without transformer, three-phase, 3 MPPT, disp...

Kostal PIKO 17.0

Inverter without transformer, three-phase, 3 MPPT, disp...

Kostal PIKO 20.0

Inverter without transformer, three-phase, 3 MPPT, disp...

Kostal PIKO 1.5 MP

Inverter without transformer, 1 MPPT, display, Sunclix ...

Kostal PIKO 2.0 MP

Inverter without transformer, 1 MPPT, display, Sunclix ...